CO2

De CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is het instrument voor het reduceren van CO2 uitstoot. Gebruik van de CO2-prestatieladder moet zorgen voor inzicht in de CO2 -productie, waarna maatregelen ingezet kunnen worden om van te voren gestelde reductiedoelen te behalen. Het certificeren op de CO2-prestatieladder kan leiden tot een gunningvoordeel in het aanbestedingsproces van projecten.

Er worden 5 treden onderscheiden op de prestatieladder. Waarbij trede 5 het hoogst haalbare is. MDB B.V. is gecertificeerd voor trede 3. Het niveau dat een organisatie heeft bereikt in het bewustzijn van haar CO2-uitstoot, vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger het niveau, hoe groter het voordeel bij de gunningafweging.

Zowel de CO2-prestatieladder als het GHG-protocol maken een onderscheid in z.g. Scopes. De in de prestatieladder te gebruiken conversiefactoren en referentiegegevens zijn toegesneden op de Nederlandse situatie; deze verschillen soms van de internationaal of in de VS gehanteerde factoren en kengetallen.

Scope I, II en III zijn te zien als schaalniveaus met eigen systeemgrenzen. De gegevens die worden verzameld verschillen per scope, waarbij ze elkaar aanvullen of uitsluiten. De 'directe CO2-uitstoot' door de eigen bedrijfsvoering valt grotendeels onder scope I en II, en voor een klein gedeelte onder scope III. De 'indirecte uitstoot' via inkoop en uitbesteding valt onder scope III. Dit betekent dat ook gegevens van de belangrijkste leveranciers worden verzameld.