CO2

De CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is het instrument voor het reduceren van CO2 uitstoot. Gebruik van de CO2-prestatieladder moet zorgen voor inzicht in de CO2 -productie, waarna maatregelen ingezet kunnen worden om van te voren gestelde reductiedoelen te behalen.

Er worden 5 treden onderscheiden op de prestatieladder, waarbij trede 5 het hoogst haalbare is. MDB B.V. is gecertificeerd voor trede 3, het niveau dat een organisatie heeft bereikt in het bewustzijn van haar CO2-uitstoot.

Zowel de CO2-prestatieladder als het GHG-protocol maken een onderscheid in z.g. scopes. De in de prestatieladder gebruikte conversiefactoren en referentiegegevens gelden voor de Nederlandse situatie.  Scope 1,2 en enkele onderdelen uit scope 3 zijn voor trede 3 bepalend. Scope 1, 2 en 3 zijn te zien als schaalniveaus met eigen systeemgrenzen. De 'directe CO2-uitstoot' door de eigen bedrijfsvoering valt grotendeels onder scope 1 en 2, en voor een klein gedeelte onder scope 3.


MDB B.V. hecht grote waarde aan duurzaam ondernemen. De beheersing van de CO2 uitstoot is zeker belangrijk om een duurzame bedrijfsvoering uit te oefenen. Beheersen kan alleen door inzicht in de uitstoot. Beheersen betekent ook verminderen waar het kan. Komende jaren zullen we ons richten op het verminderen van het gebruik van aardgas en energie, alsmede het beperken van de uitstoot van het wagenpark. Ondanks groei van de bedrijfsactiviteiten willen we een besparing  van enkele tonnen COten opzichte van 2020 bereiken.

CO2-reductieplan van MDB

Klik hier

Documenten COprestatieladder

Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de prestatieladder, zoals genoemd in wijzigingsblad 5, onderdeel WC5.

Certificaat

3.A.1. Inventaris conform ISO 14064-1

Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtlijst) voor haar scope I en II.
CO2-emissies conform ISO 14064-1.

3.A.2.

De emissie inventaris is door een certificerende instantie geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

  • COaudit voor hercertificering is september 2021 uitgevoerd door Aboma Certificering B.V.

3.B.2 Energie Management Programma

Het bedrijf heeft een energie managementprogramma (conform EN16001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geimplementeerd).

3.C.1 Communicatie reductiedoelstellingen

Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

Neem contact op indien u tips, vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons CO2- en/of energie-reductiebeleid.

3.C.2 Communicatieplan

Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

3.D.1 Deelname Initiatief

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie.

  • Initiatief en participatie 2022
  • Samen met Electure onderzoekt MDB in 2021 de toepassing van restcapaciteit elektra in de omgeving van bouwprojecten, voor efficienter gebruik van energie
  • Initiatief in 2021 van MDB samen met  transportbedrijf Vlot voor inzet elektrische vrachtwagen, met bij MDB geplaatste vrachtwagenlader   
  • CO2 reductie op de bouwplaats van J.P. van Eesteren

 

  • 4.B.2 Voortgang (Scopes 1 & 2)

Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern en extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen.

De voortgang m.b.t. de doelstellingen zullen op deze website halfjaarlijks worden bijgewerkt.