CO2

De CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is het instrument voor het reduceren van CO2 uitstoot. Gebruik van de CO2-prestatieladder moet zorgen voor inzicht in de CO2 -productie, waarna maatregelen ingezet kunnen worden om van te voren gestelde reductiedoelen te behalen.

Er worden 5 treden onderscheiden op de prestatieladder. Waarbij trede 5 het hoogst haalbare is. MDB B.V. is gecertificeerd voor trede 3, het niveau dat een organisatie heeft bereikt in het bewustzijn van haar CO2-uitstoot.

Zowel de CO2-prestatieladder als het GHG-protocol maken een onderscheid in z.g. scopes. De in de prestatieladder gebruikte conversiefactoren en referentiegegevens gelden voor de Nederlandse situatie.  Scope 1,2 en enkele onderdelen uit scope 3 zijn voor trede 3 bepalend. Scope 1, 2 en 3 zijn te zien als schaalniveaus met eigen systeemgrenzen. De 'directe CO2-uitstoot' door de eigen bedrijfsvoering valt grotendeels onder scope 1 en 2, en voor een klein gedeelte onder scope 3.


MDB B.V. hecht grote waarde aan duurzaam ondernemen. De beheersing van de CO2 uitstoot is zeker belangrijk om een duurzame bedrijfsvoering uit te oefenen. Beheersen kan alleen door inzicht in de uitstoot. Beheersen betekent ook verminderen waar het kan. Komende jaren zullen we ons richten op het verminderen van het gebruik van aardgas en energie, alsmede het beperken van de uitstoot van het wagenpark. Ondanks groei van de bedrijfsactiviteiten willen we een besparing ten opzichte van 2020 bereiken.

Scope 1 & 2 zijn voor trede 3 bepalend.

Scope I, II en III zijn te zien als schaalniveaus met eigen systeemgrenzen. De gegevens die worden verzameld verschillen per scope, waarbij ze elkaar aanvullen of uitsluiten. De 'directe CO2-uitstoot' door de eigen bedrijfsvoering valt grotendeels onder scope I en II, en voor een klein gedeelte onder scope III. De 'indirecte uitstoot' via inkoop en uitbesteding valt onder scope III. Dit betekent dat ook gegevens van de belangrijkste leveranciers worden verzameld.

CO2-reductieplan van MDB

Klik hier

TBI Bouw SSC-ICT Diensten

In het prestatieladder-traject van MDB B.V. wordt SSC-ICT diensten B.V. t/m 2017 meegenomen. Dit betekent dat in alle rapporten, doelstellingen en overige documentatie niet alleen de gegevens van MDB, maar ook die van SSC vermeld worden.

SSC-ICT diensten B.V. is een zelfstandige B.V. die diensten levert aan verschillende TBI-bedrijven, waaronder MDB B.V. Op basis van een laterale inkoopanalyse is gebleken dat SSC in de organizational boundary moet worden toegevoegd, en daarom ook in de rapportage voor de prestatieladder.

Per 1-1-2018 is besloten de uitstoot van SSC-ICT diensten B.V niet meer via MDB B.V. op te geven maar op TBI holding niveau mee te nemen.

Documenten COprestatieladder

Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de prestatieladder, zoals genoemd in wijzigingsblad 5, onderdeel WC5.

Certificaat

3.A.1. Inventaris conform ISO 14064-1

Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtlijst) voor haar scope I en II.
CO2-emissies conform ISO 14064-1.

3.A.2.

De emissie inventaris is door een certificerende instantie geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

  • ...

3.B.2 Energie Management Programma

Het bedrijf heeft een energie managementprogramma (conform EN16001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geimplementeerd).

3.C.1 Communicatie reductiedoelstellingen

Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

Neem contact op indien u tips, vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons CO2- en/of energie-reductiebeleid.

3.C.2 Communicatieplan

Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

3.D.1 Deelname Initiatief

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie.


4.B.2 Voortgang (Scopes 1 & 2)

Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern en extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen.

De voortgang m.b.t. de doelstellingen zullen op deze website halfjaarlijks worden bijgewerkt.

Contact:

Initiatieven en ideeën kunt u mailen naar:
co2@mdb.nl

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met:
MDB B.V.
Dhr. J.A. van der Steen
088 – 099 88 00
www.mdb.nl