JAARVERSLAG 2019

Jaarverslag 2019

20 apr 2020

TBI kijkt terug op een goed 2019, met opnieuw hogere bedrijfsopbrengsten en een beter bedrijfsresultaat dan het jaar ervoor. Zowel de ondernemingen in de woning- en
utiliteitsbouw als de projectontwikkeling hebben een goed jaar gehad, terwijl Croonwolter&dros fors verbeterde ten opzichte van 2018. TBI Infra ontwikkelde zich iets minder dan het voorgaande jaar. De orderportefeuille van de TBI-ondernemingen is op een goed niveau gebleven en onze cashflow en liquiditeit zijn gezond.

Bekijk en lees het jaarverslag van 2019

DOWNLOAD

De impact van het coronavirus creëert op het moment van schrijven een grote onzekerheid ten aanzien van de voortgang van onze projecten en de macro-economische gevolgen. Bovendien worden de aanvankelijk redelijk gunstige vooruitzichten voor het lopende jaar beïnvloed door de trage politieke besluitvorming over lopende dossiers met betrekking tot stikstof en PFAS. Een nadere toelichting over deze onderwerpen is opgenomen bij het hoofdstuk ‘Vooruitzichten’.

Investeren in medewerkers

Goede vooruitzichten zijn niet alleen afhankelijk van de markt en de politieke omgeving. De juiste strategische keuzes zijn eveneens van wezenlijk belang voor de verdere toekomst van TBI en onze medewerkers. Zij moeten met passie aan het werk zijn, het verschil willen blijven maken en hiertoe uitgedaagd worden. Binnen een open en veilige sfeer, waarin onze mensen ruimte en eigen verantwoordelijkheid hebben. Tegelijkertijd betekent dat ook dat wij elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheden.

Wij blijven ook met grote inzet werken aan de verbetering van de veiligheid. TBI werd in 2019 helaas geconfronteerd met twee dodelijke ongevallen. Een collega van ERA Contour kwam op kantoor fataal ten val en een medewerker van een onderaannemer overleed tijdens de werkzaamheden op ons project RijnlandRoute.

“Aanvullend zetten wij in op drie versnellingsthema’s: energietransitie, industrialisatie en nieuwe verdienmodellen.”

TBI ziet zich als techniek-, bouw- en infraonderneming gesteld voor grote maatschappelijke en technologische uitdagingen: het klimaatakkoord, de opgave op het terrein van (binnenstedelijk) wonen, mobiliteit en bereikbaarheid. Een zekere cultuurverandering is hierbij van wezenlijk belang. In toenemende mate moeten wij samen met onze klanten innovatieve oplossingen ontwikkelen. Hierbij wordt steeds meer in allianties gewerkt, met een grote diversiteit aan mensen. Wij moeten dan zelf transparant zijn, ruimte bieden voor (nieuwe) ideeën en werken aan diversiteit in de eigen teams. Ook op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het erg belangrijk om de beste mensen aan te trekken en te behouden.

OVERZICHT RESULTATEN

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 4% tot € 1.850 miljoen
  • Operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 14% hoger tot € 62,2 miljoen
  • Operationele marge stijgt tot 3,4% (2018: 3,1%)
  • Nettoresultaat groeit 57% tot € 28,5 miljoen
  • Orderportefeuille ultimo 2019: 8% hoger tot € 2,8 miljard
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 3,2 (2018: 3,1)
  • Solvabiliteit ultimo 2019: 34,1% (2018: 34,5%)

Drie versnellingsthema’s

Onze strategie, gebaseerd op een toonaangevende marktpositie, circulair ondernemenen een aantrekkelijke werkomgeving, is in 2019 aangescherpt. Aanvullend zetten wij in op drie versnellingsthema’s: energietransitie, industrialisatie en nieuwe verdienmodellen. Energietransitie betreft een integrale aanpak voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de noodzakelijke infrastructuur. Met industrialisatie zetten wij in op standaardisering om bouw- en faalkosten te verlagen en de afhankelijkheid van schaars vakmanschap te verminderen. Nieuwe verdienmodellen zijn onder meer het versterken van meerjarige contracten met inzet van data en digitalisering.

Deze thema’s zijn urgente, langjarige (volume) ontwikkelingen die ook kansen bieden voor winstgevende groei. Het vraagt om samenwerking en een bedrijfsoverstijgende aanpak; ook op het gebied van digitalisering. De legitimiteit van ons concern ligt daarnaast in de essentie dat we inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. We willen werken aan zaken als duurzame en sterke steden, energieneutraal en circulair bouwen, slimme toekomstbestendige gebouwen en veilige mobiliteit. Dit biedt tegelijkertijd de juiste inspiratie voor onze medewerkers.

“TBI is met haar portfolio van activiteiten uitstekend gepositioneerd voor de toekomst.”

Strategie implementeren

Het implementeren van de strategie en versnellen op onze thema’s gaat niet vanzelf. Wij moeten niet alleen investeren in onze mensen, kennis en ons innovatief vermogen, maar ook in onze ondernemingen. Soms vindt die versterking plaats door ondernemingen toe te voegen aan ons strategisch portfolio. Om die reden is Giesbers InstallatieGroep overgenomen. Deze installateur met zo’n driehonderd medewerkers concentreert zich op verduurzaming van en energietransitie in de woningmarkt, terwijl ook modulair installeren wordt versneld. Giesbers is een mooie aanvulling op onze techniek-ondernemingen en past ook qua bedrijfscultuur goed bij TBI.

Vanuit onze sterke financiële positie zijn meer acquisities mogelijk, maar dit is geen doel op zich. Ze hoeven ook niet steeds de omvang van Giesbers te hebben. Kleinere bedrijven die kennis op onze versnellingsthema’s toevoegen zijn ook welkom. Zo vraagt modulair bouwen een andere manier van denken over projecten om de productiviteit te laten stijgen. Met nieuwe verdienmodellen speelt TBI in op de behoefte van onze klanten om de prestaties van het object, gebouw of de vastgoedportefeuille tijdens de beheerfase te optimaliseren. De grootste kansen liggen hier in de utiliteits- en infrabouw. Betere marges en minder risico vormen de ‘business drivers’.

“Bedrijven die kennis op onze versnellingsthema’s toevoegen zijn welkom.”

Thema’s met elkaar verbinden

De drie versnellingsthema’s hebben met elkaar gemeen dat technologie en digitalisering veelal onderdeel uitmaken van de oplossing in onze sector. Regelmatig is een integrale benadering van het project noodzakelijk. Deze overstijgt dan de scope van de individuele ondernemingen. TBI zal daarom meer dan in kennis mobiliseren en delen en mensen meer met elkaar verbinden. Nieuwe (digitale) platforms zijn dan van essentieel belang. De unieke kenmerken van de individuele TBI-ondernemingen maken gezamenlijk de kracht van ons concern. Het is steeds de uitdaging de balans te behouden tussen ondernemerschap binnen de zelfstandige bedrijven én samenwerken. Juist door gebruik te maken van gemotiveerde medewerkers, de aanwezige kennis en ervaring én onze solide financiële positie.